بازدید: 6 بازدید

اجازه دهید چند سوال بپرسیم: قبل از امپراطوری هخامنشی ایران چگونه بود؟ چگونه امپراطوری هخامنشی ایجاد شد و چگونه نابود شد؟ بعد از هخامنشیان چه بر سر ایران آمد؟ چه بر سر حکومت های دوره های ساسانیان و اشکانیان و پهلوی آمد؟ ایران قبل از اسلام چگونه بود و چگونه اسلام وارد ایران شد؟(ادامه در سایت)