سیستم های آبیاری تحت فشار از سه قسمت تشکیل میشود

  1. ایستگاه آب
  2. شبکه آبرسانی
  3. شبکه آبدهی
    تنها فرق سیستم آبیاری تراوا با سایر سیستم ها در قسمت آبدهی میباشد.
32 بازدید