بازدید: 51 بازدید

اندیشمندان بزرگ و بسیاری تا کنون تعاریف متفاوتی از سیستم را بیان کرده اند که هر کدام به نوعی به شیوه و کلمات متفاوت، دیگری را تایید کرده. اما اگر بخواهیم ساده بگوییم سیستم چیست؟ سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر که با یکدیگر تعامل هستند و هدف خاصی را دنبال میکنند.