هر رشته عصبی توسط اتصال فیزیولوژیکی خاصی به نام سیناپس با رشته عصبی بعدی مرتبط میشود. اجزای تشکیل دهنده سیناپس عبارتند از:
۱- پایانه های اکسون پیش سیناپسی
۲- گیرنده های پس سیناپسی
۳- شکاف سیناپسی

28 بازدید