بازدید: 86 بازدید

وقتی باریکه نور به طور مایل از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر وارد و یا از آن خارج می شود، مسیر حرکت آن دچار تغییر میشود که به این پدیده شکست نور گفته میشود.

علت اصلی پدیده شکست نور تغییر در سرعت نور است. زیرا نور با سرعت های مختلفی از محیط شفاف متفاوت عبور میکند.