بازدید: 44 بازدید

با توجه به تنوع دیدگاهها طبقه بندی های مختلفی از سیستم ارائه شده است.

  • سیستم های باز و بسته : با توجه به محیط
  • سیستم های زنده و غیر زنده : با توجه به حالت سیستم
  • سیستم های ساده و پیچیده: با توجه به مسئله پیچیدگی
  • سیستم های انطباق پذیر و انطباق ناپذیر: با توجه به توانایی تغییر حالت
  • سیستم های گسسته و پیوسته: با توجه به کیفیت تغییر حالات
  • سیستم های قطعی و احتمالی: با توجه به میزان پیش بینی رفتار
  • سیستم های مانا و پویا: با توجه به تغییر حالت در طول زمان
  • سیستم های انتزاعی یا مفهومی و منجسم یا عینی: با توجه به ماهیت اجزاء