طراحی شهری فرایند طراحی و شکل دهی خصوصیات فیزیکی شهرها و برنامه‌ ریزی برای ارائه خدمات شهری به ساکنان و بازدیدکنندگان است

28 بازدید