بازدید: 42 بازدید
  1. نسبت اندازه های اجزا ساختمان با یکدیگر و با کل ساختمان.
  2. ارتباط بین اجزا ساختمان و نظم آنها در کل ساختمان.
  3. ظرافت ظاهری هر کدام از اجزا و کل ساختمان.
  4. تناسب مدوله بین تک تک اجزا و کل ساختمان.
  5. تجهیز ساختمان متناسب با نوع استفاده بنا.
  6. تناسب هزینه با عملکرد و مصالح بکار رفته.