عضله ( ماهیچه ) عضوی بسیار حیاتی و مهم در بدن انسان است که وجود آن باعث کارایی و تحرک بدن انسان میشود

30 بازدید