بازدید: 43 بازدید

فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌ گری، دوزندگی و جز این ها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌ های فرا منطقه‌ ای نیز میپردازند.

 ( بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌ کار (تخصصی) هستند، یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز میسازند)