بازدید: 20 بازدید

فلسفه کانت بر این پایه استوار است که همه دانش و تجربیات، خرد و اخلاق و باورهای دینی و غیر دینی، همگی از قوانین سراسری طبیعت سرچشمه گرفته اند. انسان بر پایه جهان نگری و مشاهده نتیجه، در طبیعت است که میتواند پی به حقیقت مطلق ببرد…