بازدید: 17 بازدید

کتاب درباره ماهیت تخیلی علم است. اما قبل از آن درباره ادگارد آلن‌ پو که احتمالاً مشهورترین چهره ادبی تاریخ آمریکا میباشد است. البته با توجه به عنوان کتاب باید دانست که بیشتر سعی شده تا جنبه های نظریه های علمی پو مورد بررسی قرار بگیرد. کتاب شامل آن قسمت از نظریات پو می باشد که توسط فلسفه حرفه ای و تاریخ علم نادیده گرفته شده است.(ادامه در سایت)