بازدید: 9 بازدید

پرستاران بخش مراقبت های ویژه به طور معمول از بیماران مراقبت میکنند که با شرایط پیچیده و تهدید کننده های روبرو هستند. آنها باید علاوه بر مدیریت تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از بیماری های بحرانی، چالش های روانی-اجتماعی و تعارض های اخلاقی همراه را نیز که در اغلب محیط های مراقبتی به وجود می‌ آید را مدیریت کنند. پرستار بخش مراقبت‌ های ویژه موظف به ارائه مراقبت های دلسوزانه و تمرکز بر بیمار و همچنین خانواده بیمار باشد…