بازدید: 10 بازدید

عنصر کلیدی در مواجهه با موارد خاص، تشخیص نوع بیماری است، نه تصمیم‌ گیری در مورد درمان. باید توجه داشت که گاهی ممکن است یک بیمار یک مکانیسم پاتوفیزیولوژی، یافته‌ های هیستوپاتولوژیک یا یک میکروارگانیسم عامل ایجاد کننده بیماری عفونی را در خود داشته باشد، که در چنین صورتی نیاز به یک یا چند درمان می باشد..