بازدید: 9 بازدید

کریم خان زند گفت بعد از اینکه ایالات از طرف من اشغال شد تو را آزاد خواهم گذاشت که املاک خود را تصرف نمایید. میرزا مهدی استرآبادی گفت درخواست دیگر من این است که بدگویی سبزعلی بیک را از من به گوش نسپارید. زیرا آن مرد با من خصومت دارد و دشمنی او هم بر اثر یک اختلاف ملکی می باشد و علت دیگر ندارد. کریم خان گفت که تو میگویی این موضوع بر اثر یک اختلاف ملکی در استرآباد است و سبزعلی بیک سابقه یک عمر دوستی را فراموش کرده و با تو دشمن شده است. این در حالی است که ما از اصل ماجرا و موضوع جیران باخبر هستیم 😂💣