بازدید: 10 بازدید

بحثی که درباره اصل قانون سوم ترمودینامیک بسیار ما را به خود مشغول کرده، این است که سال ها تلاش برای رسیدن به دمای صفر با استفاده از مکانیک کلاسیک بسیار دشوار بود، اما اکنون با استفاده از مکانیک کوانتومی در صورتی که اصل نرنست بدون هیچ مشکل قابل اجرا باشد، رسیدن به دمای پایین‌ تر را ممکن می سازد.(ادامه در سایت)