بازدید: 10 بازدید

در مرحله اول بهتر است با طبقه بندی داروها آشنا شوید. دارو ها بر اساس اثرات شان بر روی سیستم های خاص بدن و کاربردهای درمانی و ویژگی های شیمیایی شان طبقه بندی می شوند به عنوان مثال مورفین را میتوان به عنوان یک داروی مضعف سیستم عصبی مرکزی یک مسکن مخدر یا مخدر طبقه بندی کرد…