بازدید: 23 بازدید

خاطرات کودکی، آنگاه که در خیال راوی بزرگسال زندگی‌ از‌ سر می‌گیرد با حسی از جادو و آرزو و حسرت همراه‌ است. کلاف خاطره ها از نخستین روزهای نوجوانی و جوانی، درد از‌ دست‌ دادن‌‌ پدر، آماده شدن برای عزیمت‌ از‌ ایران‌ در بحبوحه جنگ ایران و عراق، و سرانجام ورود به پاریس و آغاز زندگی در تبعید را در برمیگیرد. ( ادامه در سایت)