بازدید: 11 بازدید

چیزی که ممکن است از آن مطلع نبوده باشید این است که زمین و کل منظومه شمسی که در آن زندگی میکنیم از بقایای دور ریخته شده منظومه شمسی قبلی تشکیل شده است. دلیل آن این است که عناصر فراتر از هلیوم فقط در کوره هسته ای ستارگان تشکیل می شود…(ادامه در سایت)