بازدید: 9 بازدید

فرض کنید که طی یک عمل جراحی شخصی قیافه و صدایش را به کلی تغییر دهد. در مراجعه به خانواده ادعا می کند که فرزندان آنهاست. لینکن، به خاطر ظاهر متفاوتی که اکنون دارد، قبول چنین ادعایی چندان راحت نخواهد بود. مدعی توضیح میدهد که تغییرات ظاهری ناشی از عمل جراحی است و ادعای او مورد آزمایش قرار میگیرد. پرسش هایی در رابطه با تجربیات و خاطراتش مطرح میشود مثلاً پرسیده می شود که چه اتفاقی در خانه و در فلان تاریخ پیش آمد مشاجره فلان تاریخ بر سر چه موضوعی بود و غیره.(ادامه در سایت)