بازدید: 10 بازدید

عارضه ای از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده. مشخصات این درد را بجویم و علت یا علل هایش را، و اگر دست داده راه علاجش را. این غرب زدگی دو سر دارد. یکی غرب. و دیگری ما که غرب زده ایم. ما یعنی گوشه‌ ای از شرق. به جای این دو سر بگذاریم دو قطب. یا دو نهایت. چون سخن دست کم از دو انتهای یک مدرج است. اگر نه از دو سر عالم. به جای غرب بگذاریم در حدودی تمام اروپا و روسیه شوروی و تمام آمریکای شمالی. بگذاریم ممالک مترقی، یا مملکت رشد کرده، یا مملکت صنعتی، یا همه ممالکی که قادرند به کمک ماشین، مواد خام را به صورت پیچیده تری در آورند…