بازدید: 10 بازدید

باید توجه کنیم که انرژی های نو با انرژی فسیلی شیمیایی یا سوخت هستهای یا مواد شکاف پذیر به شکل طبیعی و به صورت مستقیم با کارایی عمل قابل استفاده نیستند. سایر انرژی ها همچون انرژی آبی و بادی به‌ عنوان انرژی های پتانسیل و انرژی جنبشی جریان های آب و هوا در دسترس هستند. انرژی خورشید به صورت انرژی فوتون یا انرژی حرارتی در دسترس است. اشکال مفید انرژی برق برای روشنایی، گرمایش و نیروی محرک برای صنایع و… مورد استفاده قرار می گیرد…