بازدید: 13 بازدید

تدافعی بودن چیزی نیست که ما آن را خلق کنیم. چیزی است که ما آن را مشاهده میکنیم. چیزی است که اتفاقی که می‌ افتد. من و زنم میتوانیم شب کاملاً شگفت انگیز داشته باشیم و در کمال راحتی به گفتگو بپردازیم و هر دو احساس آسودگی کنیم و از لحظات محدود فراغت مان لذت ببریم. اما زنم چیزی میگوید یا کاری میکند که ناگهان مرا به حالت تدافعی می‌ اندازد.(ادامه در سایت)