بازدید: 10 بازدید

عشق تنها نیاز عاطفی ماست. روانشناسان در یافته اند که نیاز به امنیت، احساس ارزشمندی و اهمیت داشتن، نیازهای اساسی ما هستند. اما عشق همه این نیازها را میپوشاند. اگر من احساس کنم همسرم دوستم دارد آرامش می یابند زیرا می دانم که محبوبم آزاری به من نخواهد رساند. در حضور او احساس امنیت و اطمینان می کنم. شاید در حرفه ام با مشکلات متعددی مواجه شوم. شاید در حوزه‌ های دیگر زندگیم دشمنانی داشته باشم، اما از جانب همسرم اطمینان خاطر دارم…