گرمای درون زمین، سبب ذوب شدن سنگ ها میشود که به آن ماگما یا مواد مذاب میگویند.

28 بازدید