مخچه از دو توده طرفی به نام نیمکره های مخچه تشکیل شده که توسط نواری به نام کرمینه (vermis) به هم مرتبط هستند. تقریبا بیضی شکل است و بزرگترین قسمت مغز خلفی را تشکیل می دهد.

33 بازدید