بازدید: 48 بازدید

فرآینده انتقال اطلاعات در سیستم عصبی مختلف در همه جای بدن انسان یکسان است. به عنوان مثال سیستم انتقال درد در پوست:

  1. گیرنده های درد موجود در ‍پوست، وقتی تحریک میشوند اطلاعات مربوط به درد را به نرون اولیه میفرستند.
  2. نرون اولیه این اطلاعات را به شاخ خلفی نخاع، که با نرون ثانویه سیناپس میشود میفرستد.
  3. عصب ثانویه در دسته عصبی تالاموس نخاعی حرکت کرده و اطلاعات را به قسمت مقتضی، در بخش حسی کرتکس مغز مخابره میکند.