بازدید: 38 بازدید
  1. تعیین مساله
  2. صورت بندی فرضیه (راه حل)
  3. تعیین و نام گذاری متغیر ها
  4. تعاریف عملیاتی (بیان متغیر ها به صورتی که قابل مشاهده و اندازه گیری باشد)
  5. کنترل و دستکاری متغیر ها
  6. انتخاب روش تحقیق
  7. تعیین روش های اندازه گیری
  8. ساختن پرسشنامه و یا برنامه ریزی برای مصاحبه
  9. تجزیه و تحلیل آماری
  10. تهیه گزارش تحقیق