1. آمادگی
  2. گرم کردن
  3. بخش اصلی
  4. سرد کردن

( جهت آشنایی با جزئیات طرح تمرینی وارد سایت شوید)

30 بازدید