مصاحبه بالینی دریچه ای است که از طریق آن میتوان به درون افراد رفت و سرچشمه های رفتار آدمی را جستجو کرد. (در کنار مشاهده، میان بری برای پی بردن به درون افراد)

21 بازدید