بازدید: 39 بازدید

ارتباط کلامی چهره به چهره face to face و یا گفتگوی هدف داری که اساس و پایه اصلی انتقال پیام از مراجع به درمانگر و برعکس می باشد. (یکی از مهم ترین ابزارها در جمع آوری اطلاعات صحیح و تصمیم گیری درست است)