بازدید: 39 بازدید

روانشناسی صنعتی و سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه رفتار آدمی در محیط کار و به کار بردن اصول کلی روانشناسی به مسائل و مشکلات وابسته به کار میپردازد ( واندنباس، 2007).

روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته ای است از پژوهش علمی و اقدام عملی که هدف آن بهبود بخشیدن به بهزیستی مردم از طریق فهم رفتار افراد و سازمان ها در محل کار،  کمک به افراد در جهت دنبال کردن کار با معنا و پرمایه، و یاری رساندن به سازمانها در راستای مدیریت اثر بخش منابع انسانی خود (کلاین، 1996) است.