بازدید: 18 بازدید

مجموعه کتاب های Berek & Novaks Gynecology

منتشر شده در سال های 1998 – 2012 – 2019 میباشد. این کتاب ها درباره مسائل مربوط به بیماری های زنان و زایمان و بیماری های اندام جنسی و مسائل جنسی در آنها میباشد. ضمن اینکه در نسخه 2019 مباحث مربوط به نشانه های بالینی خشونت علیه زنان نیز قرار داده شده است…