بازدید: 12 بازدید

کتاب امپراطوری ایران نوشته دان ناردو ” Don Nardo ” برای اولین بار در سال 1997 در آمریکا به چاپ رسید، خیلی سریع سفارش های چاپ مجدد نیز درخواست شد. این کتاب قبل از تحریفات کنونی، برای اولین بار در سال 1381 در ایران به فارسی ترجمه و چاپ شد. این کتاب قسمتی از مجموعه ” تاریخ جهان ” میباشد که از تاریخ شرق شروع شده و به غرب خاتمه میابد. نکته مهم و کلیدی درباره این کتاب، تفسیر انواع وقایع، تفکرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تلاش بر آگاهی بخشیدن به انسان ها جهت شناخت بهتر گذشته میباشد.(ادامه در سایت )