بازدید: 7 بازدید

کتاب تاریخ جامع ادیان نوشته جان بی ناس و با ترجمه بسیار کامل و دقیق علی‌ اصغر حکمت در 4 فصل به بررسی ادیان ابتدایی و گذشته، ادیان هند، ادیان خاور دور و ادیان خاور نزدیک میپردازد. از نکات بسیار مهم درباره این کتاب توجه بسیار ویژه به بحث ریشه شناسی ادیان میباشد. به نوعی میتوان دریافت که نویسنده اشتیاقی بی پایان برای پیدا کردن نقطه شروع و آغاز ادیان داشته و به همین دلیل با تمام وجود به کند و کاو در آثار تاریخی پرداخته تا جایی که برای شناخت برخی ادیان ناچار به تمارض نسبت به روی آوردن به آن دین نیز شده است…