بازدید: 9 بازدید

کتاب خواجه ی تاجدار نوشته ژان گور میباشد که توسط ذبیح الله منصوری به فارسی ترجمه شده است. البته ترجمه ایشان خودش به تنهایی باعث ایجاد سیل عظیمی از حواشی پیرامون این رمان شد چرا که برخی از منتقدان میگویند که این مترجم اعتقادات و نظرات شخصی خود را نیز وارد داستان کرده و تحریفاتی را در آن ایجاد کرده است.(ادامه در سایت)