بازدید: 23 بازدید

کتاب دو دنیا مجموعه ای شامل هفت داستان کوتاه اثر گلی ترقی است که به نوعی ادامه کتاب خاطره های پراکنده می باشد. داستان هائی که به شکلی روان و همراه با یادآوری و تصویرسازی تهران قدیم همراه می شود. این کتاب روایتگر زندگی گلی ترقی در سال هایی است که هنوز در تهران ساکن بوده. ساکن خیابان خوشبختی در محمودیه شمیران