بازدید: 24 بازدید

کتاب دیدار با فرشتگان نوشته پائولو کوئلیو ” Paulo Coelho ” برای اولین بار در سال 1992 با نام ” والکیری ها ” به چاپ رسید و 5 سال بعد یعنی در سال 1376 در ایران به چاپ رسید. این کتاب شامل مجموعه تجربیات عرفانی و معنوی نویسنده است که در قالب داستان هایی ( به نظر میرسد واقعی باشند ) عبرت آموز و فلسفی بیان میشوند. هر داستان دارای یک یا چند آموزه معنوی است. نویسنده در این کتاب سعی دارد با نمایش نشانه ها و الگوهایی، وجود و حضور فرشتگان نگهبان را اثبات کند…