بازدید: 4 بازدید

کتاب زندان باور نوشته پاتریک فانینگ ” Patrick Fanning ” و با همکاری دوست او ماتیو مک‌ کی میباشد. طبق نظر نویسنده همه ما انسان ها در زندانی زندگی میکنیم با نام باور. اینکه زندانبان این زندان خوب باشد یا بد را خودمان تعیین میکنیم و مستقیما میتوانیم تعیین کنیم چه کسی زندان بان ما باشد. به نوعی در این زندان خودمان رئیس خودمان هستیم و همه چیز را ما تعیین میکنیم. بوم و قلم نقاشی در دست ماست و خودمان تعیین میکنیم چگونه از این زندان لذت ببریم…