بازدید: 7 بازدید

کتاب صوتی سلمان پاک اثر علی شریعتی + کتاب آن که در واقع یک برگردان از نویسنده اصلی آن یعنی لویی ماسینیون فرانسوی میباشد و درباره سلمان پارسی، اولین شخص ایرانی که تاثیر پذیری از پیامبر (ص) مسلمان شد. در همان ابتدای کتاب جمله ای چنان با معنا وجود دارد که شما را میخکوب میکند. آن جمله این است: آنچه را که سلمان میداند، اگر ابوذر میدانست کافر میشد (پیامبر (ص))… (ادامه در سایت)