بازدید: 9 بازدید

کتاب عصبیت و رشد آدمی نوشته شده توسط Karen Horney ” کارن هورنای ” را بدون اغراق میتوان جزو معدود کتاب های خودکاوی دانست که نویسنده به هیچ عنوان قصد ندارد نظرات و اعتقادات خود را به خواننده القا کند. کارن هورنای معتقد است شخصیت انسان قابلیت تغییر دارد و بهترین تغییر، آن است که خود شخص انتخاب میکند. انسان ها خودشان تصمیم میگیرند که جزو کدام گروه عصبیت های ” برتری طلب، مهرطلب و عزلت طلبی ” باشند…