بازدید: 7 بازدید

کتاب غرب زدگی نوشته جلال آل احمد درباره یک بیماری بسیار تاسف بار است و ناراحت کننده است که به زیبا ترین شکل ممکن آراسته شده و عیوبش به هنرمندانه ترین شکل ممکن نیز پوشانده شده است. حاصل غرب زدگی، بی ریشگی و تقلید کور کورانه است. شخص غرب زده مانند کسی است که در یک چند راهی گیر کرده که هر کدام از این راه ها آینده ای نامعلوم دارد. او نه معتقد است و نه بی ایمان. نه چپ است و نه راست. تا زمانی که همه چیز بر وفق مرادش باشد با شما خوب است.(ادامه در سایت)