بازدید: 23 بازدید

کتاب پیش روی شما عزیزان نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد “Debbie Ford” درباره ترس ها و افکار بد و بدبینی هایی که نیمه تاریک وجود انسان را می سازند پرداخته میشود. نیمه تاریکی که از آن  بیزاریم و سعی میکنیم آن را بپوشانیم. شاید نقطه شروع تمامی آن ها دوران کودکی ما یا عادات بد و خاطرات ناگوار و احساساتی باشد که آرام آرام در وجود ما رسوخ پیدا کرده اند و باعث نیمه تاریک وجود ما شده اند…