بازدید: 8 بازدید

کتاب پدر خوانده ای برای تاریخ نوشته فرشید ابراهیمی برای اولین بار در سال 1389 نوشته شد. هیچکس انتظار نداشت که این کتاب تا این حد نظر دنبال کنند گان تاریخ هخامنشی را به خود جلب کن و دلیل آن این بود که حتی خود نویسنده هم فکرش را نمیکرد که قرار است به چه اسراری دست پیدا کند. اسراری که نشان میده برخی نویسندگان تاریخ هخامنشی همچون ” هرودوتوس هالیکار ناسوسی ” که به عنوان پدر تاریخ نگاری شناخته میشود، خود رسما بیان کرده که در بیان تاریخ هخامنشی گاهی از افسانه و نظرات شخصی خود استفاده کرده است…