بازدید: 25 بازدید

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل 4 بخش جداگانه میباشند که عبارتند از بازی زندگی و راه این بازی، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق و نفوذ کلام میباشد. این چهار بخش گرچه در ظاهر از یکدیگر جدا هستند، ولی با این حال هرکدام مکمل دیگری است و بعد از خواندن کتاب متوجه ارتباط تنگاتنگ آنها با یکدیگر خواهید شد.شاید برای شما جالب باشد بدانید که کتاب Florence Scovel Shinn’s Writings تا کنون در ایران بیش از 60 بار تجدید چاپ شده و در ایران طرفداران بسیاری دارد. ( ادامه در سایت)