بازدید: 10 بازدید

کتاب 21 درس برای قرن 21 اثر یووال نوح هراری درباره زندگی انسان در عصر حاضر میباشد. در قرن 21 بشر به اندازه تمام 20 قرن گذشته پیشرفت داشته. ما امروزه با حجم بسیار عظیمی از اطلاعات حیاتی روبرو هستیم که مرز حقیقت و دروغ بودن آنها بسیار ناچیز است. در این قرن ما نه تنها با پیشرفت های قابل لمس، بلکه با پدیده هایی روبرو هستیم که مستقیما بر زندگی ما اثر میگذارند. پدیده هایی همچون دموکراسی و لیبرالیسم، آزادی و مهاجرت و از همه آنها مهم تر آموزش. حال یک سوال: فکر اینها همه واقعی هستند. (ادامه در سایت)