بازدید: 8 بازدید

کتاب DEMOCRACY AND EDUCATION که توسط جان دیویی ”  John Dewey ” برای اولین بار در سال 1915 منتشر شد. این کتاب با نام DEMOCRACY AND EDUCATION An Introduction to the Philosophy of Education ” دموکراسی و آموزش : درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت ” منتشر شد و در برگیرنده مباحث فلسفی در جهت رشد و ارتقاع سطح آموزش در مراکز آموزشی میباشد.(ادامه در سایت)