بازدید: 9 بازدید

کتاب Environmental and Agricultural Microbiology 2021 درباره کاربرد ها و فن آوری های نوین در زمینه میکروبیولوژی محیطی و کشاورزی برای پایداری میباشد. این کتاب به 2 بخش اصلی تغذیه و میکروارگانیسم‌ ها تقسیم میشود