بازدید: 9 بازدید

کتاب Eureka and Scientific Imagination ” ادگار آلن پو، اورکا و تخیل علمی ” اثر Edgar Allan Poe تقریبا 1 سال قبل از مرگ ادگار آلن پو منتشر شده است. به اعتقاد بسیاری از فلاسفه این کتاب مهمترین اثر این نویسنده است، اما از سوی آلن پو مورد بی توجهی قرار گرفته و آن را کتاب مهمی نمیدانسته. او در این کتاب گمانه‌ زنی های علمی خود را درباره جهان با نظریه ادبی، الهیات و فلسفه ی علمی خود در هم آمیخت است. در این کتاب برای اولین بار به صورت تخصصی به نظری های پو Eureka پرداخته میشود…