بازدید: 17 بازدید

کتاب Human Molecular Genetics درباره ژنتیک مولکولی بدن انسان است و در آن درباره علوم جدید در زمینه DNA انسان و همچنین فناوری های جدید به کار رفته برای ویرایش ژنتیکی، شبیه سازی و تولید هیبریدی صحبت میشود. همچنین در ادامه درباره فناوری های ملکولی، سلول های بنیادی و تاثیرات عوامل ژنتیکی در نسل انسان ها اطلاعات بسیار دقیقی ارائه میشود